Reglementen

Cursusgeld
-Het cursusgeld dient te worden betaald ten laatste voor aanvang van de eerste les volgend op de gratis proefles.
-Cursusgeld is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
-Het verzuimen van 1 of meerdere lessen door een cursist geeft geen recht op enige terugbetaling van het cursusgeld of een andere vorm van compensatie, tenzij in zeer uitzonderlijke situaties, waarover de Raad van Bestuur zal beslissen.

Drank
-De barverantwoordelijke is gerechtigd het schenken van alcoholische dranken te weigeren indien hij/zij dit nodig acht. Het verstrekken van alcoholische dranken aan kennelijk dronken personen is immers bij wet verboden. Tevens dienen gebruikers van alcohol de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
-Men is verplicht de bestelde dranken contant te betalen.

Foto- en filmopnames
-Genomen filmmateriaal mag enkel openbaar geplaatst worden mits toestemming van de lesgever.

Beschadiging, diefstal en verlies
-Van elk lid, cursist en/of bezoeker wordt verwacht dat hij/zij respect heeft voor het gebouw, meubilair en materiaal.
-In geval van opzettelijke vernieling, beschadiging of ontvreemding van voorwerpen behorende tot, of zich bevindende in het danslokaal wordt de betrokkene verplicht de schade te vergoeden. Deze vergoeding stemt overeen met de waarde van het materiaal en wordt bepaald door het bestuur.
-Alle cursisten/leden zijn zelf verantwoordelijk voor eigen bezittingen. Son del Mambo d.c. vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal tijdens activiteiten van de dansschool.
-Gevonden voorwerpen dienen onmiddellijk ingeleverd te worden bij het bestuur.

Roken
-In de dansschool geldt een algemeen rookverbod. Roken is enkel buiten toegestaan.

Houding, kledij en hygiene
-De leden, cursisten en bezoekers dienen ervoor te zorgen dat de cursisten niet gestoord worden.
-Van de leden, cursisten en bezoekers wordt verwacht dat zij handelen en/of zich gedragen in het belang en naar de geest van de dansschool.
-Gezien de aard van de activiteiten van de vzw is het dragen van propere en nette kledij alsmede een goede persoonlijke hygiene een absolute vereiste.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
-De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing binnen de vzw. De cursist gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de goede werking van de vzw.
-Leden en/of cursisten kunnen de dansschool op elk moment verzoeken om het e-mailadres of andere persoonlijke gegevens te laten verwijderen of om aan te geven dat hij/zij geen e-mails meer wenst te ontvangen.

Sancties
-De Raad van Bestuur kan het lidmaatschap tijdelijk of definitief intrekken en de toegang van leden, cursisten en/of bezoekers tot de activiteiten van de dansschool ontzeggen, wanneer men zich niet schikt naar de voorschriften van bovenstaand huishoudelijk reglement.
Aanpassing huishoudelijk reglement
De Raad van Bestuur kan het huishoudelijk reglement aanpassen wanneer zij dit nodig acht.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur Son Del Mambo dance company vzw op 4 augustus 2015.